Hệ thống tạo mã QR code

None PVCFC Hạt ngọc

(Nếu tạo QR code từ file excel thì: thông tin trong Sheet1, nội dung ở cột A, nhãn ở cột B và nhớ chọn Logo.)

Giải mã QR code

Kết quả