Đề xuất ban quản lý thư viện bổ sung sách 3


Tên sách Tác giả Link (nếu có)

Tt Tên Sách Tác Giả Link Ngày Đề Xuất
1 Hiện tượng Krishnamurti Trúc Thiên 01/12/2020 Nguyễn Năng Chiến
2 Leonardo Da Vinci Walter Isaacson 25/03/2020 Đỗ Hoàng Đại
3 Nền tảng phát triển thương hiệu cá nhân Cynthia Johnson https://tiki.vn/platform-nen-tang-phat-trien-thuong-hieu-ca-nhan-p32701096.html?spid=37793738&utm_so... 27/12/2020 Vũ Văn Hùng