Liên Hệ.

Thư viện PVCFC
IA, Nhà Công vụ Khí Điện Đạm
Phụ trách nội dung
Nguyễn Ngọc Bửu
Email: Buunn@pvcfc.com.vn

Phụ trách thư viện
Nguyễn Văn Tú
Email: tunv@pvcfc.com.vn
Điện thoại: 0989838934
Thủ thư
Đặng Kiều My
Email: thuvienpvcfc.2023@gmail.com
Điện thoại: 0918713728