Liên Hệ.

Thư viện PVCFC
IA, Nhà Công vụ Khí Điện Đạm
Phụ trách nội dung
Nguyễn Ngọc Bửu
Email: Buunn@pvcfc.com.vn

Phụ trách thư viện
Nguyễn Anh Trực
Email: Trucna@pvcfc.com.vn

Thủ thư
Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Email: Quynhnga1512@gmail.com
Điện thoại: 098.836.0822