Độc giả: Vũ Thành Chung

Sách đã đọc:
Tt Tên Sách Tác Giả Số Trang
1 Tư duy tích cực Susan Quilliam 69
2 Suối Nguồn Ayn Rand 1199
3 Nhà đầu tư thông minh (tái bản 2020) Benjamin Graham 642
4 Hòn tuyết lăn Vương Bảo Long 782