Urea Article

3/3

The Comparison of Stamicarbon and Saipem Urea Technology
Introduction This is the first part of a series of technical papers comparing Stamicarbon and Saipem Urea Stripping Technologies as per today (October 2016). With urea stripping technologies we mean urea melt technologies producing a urea melt suitable for prilling or granulation. This paper mainly discusses the latest process schemes applied in...
hungvv , 63

Blue Urea: Fertilizer With Reduced Environmental Impact
Introduction Nitrogen Fertilizers and Food Security Synthetic fertilizers are a vital component of intensive agriculture and a necessity for global food production. Removal of nutrients by crops during growth necessitates the use of fertilizers to accelerate soil replenishment and so maintain the productivity of intensive agriculture. Of these,...
hungvv , 39

LÃNH ĐẠO VÀ TẦM NHÌN
Xây dựng tầm nhìn cho nhà lãnh đạo có thể được định nghĩa là quá trình hình thành một hình ảnh tinh thần để thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, và giải quyết vấn đề để chèo lái tổ chức đi đến tương lai. Vì vậy, đó là bước đầu tiên để thiết lập mục tiêu. Nơi nào không có tầm nhìn, con người sẽ diệt vong Xây dựng tầm nhìn cho nhà lãnh đạo có thể được...
hungvv , 71