Article


LÃNH ĐẠO VÀ TẦM NHÌN

Xây dựng tầm nhìn cho nhà lãnh đạo có thể được định nghĩa là quá trình hình thành một hình ảnh tinh thần để thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, và giải quyết vấn đề để chèo lái tổ chức đi đến tương lai. Vì vậy, đó là bước đầu tiên để thiết lập mục tiêu. Nơi nào không có tầm nhìn, con người sẽ diệt vong Xây dựng tầm nhìn cho nhà lãnh đạo có thể được...
58   Oct 05, 2020 15:42

Rung động hộp số trong quá trình khởi động (test post bài)

Steam turbine hoặc máy nén sử dụng bạc trượt, lực tác dụng sơ cấp tác động đến trục là trọng lực. Theo lý thuyết, bearing housing được thiết kế để đỡ tải trọng do trọng lực. Đối với gearbox, trọng lực vẫn là tải nhưng vẫn nhỏ hơn hai lực khác là lực đẩy của bánh răng và lực tiếp tuyến do moment tải truyền qua bánh răng. Như vây, tải trọng không...
33   Oct 08, 2020 00:01

Recent Development in Ammonia Stripping Process for Industrial Wastewater Treatment

1. Introduction Human activities appear to be the major contributor to water pollution, for instance, agricultural, industrial, and municipal activities. Nitrogen surplus released into the environment has been proven to cause negative impacts on water qualities, human health, and ecosystems [1]. Nonetheless, a wide range of technologies is...
64   Nov 24, 2020 08:53

Crossflow Cooling Towers

In crossflow towers the water flows vertically through the fill while the air flows horizontally, across the flow of the falling water. Because of this, air does not have to pass through the distribution system, permitting the use of gravity flow hot water distribution basins mounted at the top of the unit above the fill.
28   Oct 12, 2020 12:00

Khắc phục rung động máy nén K04204

Sau khi nghiên cứu hệ thống, việc rung ở máy nén K04204 thì có thể dạng cộng hưởng (giữa dao động dòng khí - pulsation of air flow kết hợp rung động cơ khí – support/piping), vì vậy để khắc phục điểm này cần thực hiện các bước như sau: - Bước 1: PDM tiến hành đo đạt để xác định tần số cộng hưởng giống như bơm P06118A/B. Việc xác định tần số cộng...
42   Oct 08, 2020 00:06

Blue Urea: Fertilizer With Reduced Environmental Impact

Introduction Nitrogen Fertilizers and Food Security Synthetic fertilizers are a vital component of intensive agriculture and a necessity for global food production. Removal of nutrients by crops during growth necessitates the use of fertilizers to accelerate soil replenishment and so maintain the productivity of intensive agriculture. Of these,...
23   Oct 13, 2020 12:37

The Comparison of Stamicarbon and Saipem Urea Technology

Introduction This is the first part of a series of technical papers comparing Stamicarbon and Saipem Urea Stripping Technologies as per today (October 2016). With urea stripping technologies we mean urea melt technologies producing a urea melt suitable for prilling or granulation. This paper mainly discusses the latest process schemes applied in...
41   Nov 23, 2020 16:09

Introduction to Ammonia Production

Ammonia is critical in the manufacturing of fertilizers, and is one of the largest-volume synthetic chemicals produced in the world. This article explores the evolution of ammonia production and describes the current manufacturing technologies. Modern production processes The tremendous increase in ammonia demand from 1950 to 1980 necessitated...
43   Oct 05, 2020 11:27

Development of catalysts for ammonia synthesis based on metal phthalocyanine materials

https://pubs.rsc.org/en/content/ articlelanding/2020/cy/c9cy02326g #!divAbstract Abstract Highly efficient and very stable iron and/or cobalt-based catalysts for the ammonia synthesis reaction were synthesized by one-step pyrolysis of metal phthalocyanine precursors. The presence of alkaline earth or alkali metals is found to be essential for...
54   Oct 05, 2020 11:35

Forum


STOP training.

We are finding for training STOP course, and I know this program of yours is very good. Then I has a question: Does PVCFC has this service?
19   Feb 04, 2021 10:10

How to change a bearing?

How to change a bearing?
27   Dec 08, 2020 16:33

Nâng công suất của xưởng.

Hello. Cho tôi hỏi các bạn đã nâng công suất của xưởng Ammonia bằng cách nào.
69   Dec 06, 2020 09:53

Công đoạn tách CO2

Xin hỏi, trong công đoạn tách CO2 khỏi dòng công nghệ. Thiết bị Hydraulic turbine của các bạn bị hỏng. Làm thế nào các anh chị khắc phục được nó. Và nguyên nhân của vấn đề này là gì? Cảm ơn.
155   Dec 01, 2020 15:17